Kvalitāte

Kvalitatīvas izejvielas

Produktu ražošanas pamatā ir dabīgas sastāvdaļas, augstas kvalitātes izejvielas un rūpīgi izstrādāta receptūra. Dzintars ir viens no nedaudzajiem, kas spēj apvienot zinātni ar ražošanu, izmantojot dabīgas sastāvdaļas. Lai nodrošinātu produktu augsto efektivitāti, augi tiek iepirkti to dzimtenēs un to ekstrakti tiek izgatavoti pēc īpaši maigas tehnoloģijas, lai saglabātu augu ārstnieciskās īpašības un aktīvās bioloģiskās vielas. Izejvielu izvēle un kvalitāte tiek kontrolēta saskaņā ar Eiropas Kosmētikas Regulu un Starptautiskās Parfimērijas Asociācijas (IFRA) Rekomendācijām. Izejvielu kvalitātes kontrole tiek veikta pēc noteiktas normatīvo aktu prasību atbilstības programmas.

Profesionāla ražošana

Produkcija tiek izgatavota parfimērijas, kosmētikas, dekoratīvās kosmētikas, augu ekstraktu, veidņu, polimēra un kartona iepakojumu ražošanas cehos ar mūsdienīgu un profesionālu tehniku.

Kvalitātes kontrole

Rūpes par apkārtējo vidi

Dzintars saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi un stingri ievēro vides pārvaldības sistēmas principus saskaņā ar standartu ISO 14001. Ražošanas tehnoloģijas izstrādātas tā, lai tās nekaitētu apkārtējai videi.

Energoefektivitāte

Energoefektivitāte un energoresursu taupības pasākumi ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, kas nodrošina ilgtspējīgu konkurētspējīga un energoefektīva uzņēmuma attīstību. Energopārvaldības sistēma ir izstrādāta un tiek uzturēta saskaņā ar ISO 50001.

Apbalvojumi

Par augsto produkcijas kvalitāti liecina liels skaits apbalvojumu. Starp tiem ir zelta medaļas no izstādēm Briselē, Čikāgā, Parīzē. 2007. gadā par lielu patentu skaitu Dzintars saņēma Pasaules Intelektuālā Īpašuma Organizācijas WIPO (Apvienoto Nāciju Organizācijas specializēta iestāde) visprestižāko apbalvojumu "Trophy for Innovative Enterprises" – zelta medaļu un diplomu. Dzintars ierindojas Top 500 kā viens no inovatīvākajiem uzņēmumiem Eiropā.

Kvalitātes un vides politika

AS Dzintars ir viens no lielākajiem  parfimērijas un kosmētikas produkcijas ražotājiem Ziemeļeiropas valstīs

Mēs izstrādājam, ražojam un pārdodam parfimērijas un kosmētikas produkciju un vēlamies būt mūsu nozares līderis.

Pastāvīgs darbs produkcijas kvalitātes paaugstināšanā un iespējamā apkārtējās vides piesārņojuma novēršanā ir mūsu uzņēmuma ilglaicīga stratēģija.

Mūsu mērķis: kvalitatīva, dabīga un augsti efektīva produkta izstrāde un ražošana, kas atbilst likumdošanas prasībām produkcijas drošuma un kvalitātes un apkārtējās vides jomā, kas apmierina patērētāja prasības un vēlmes.

Mēs apņemamies:

  • nodrošināt atbilstību likumdošanas un normatīvo dokumentu prasībām, kā arī citām prasībām, kas uzņēmumam ir saistošas produkcijas kvalitātes un drošuma un apkārtējās vides jomā
  • izzināt patērētāja vēlmes un sniegt augstas kvalitātes produktu, kas apmierina viņu vēlmes un ieceres
  • aizsargāt apkārtējo vidi, mazināt un novērst apkārtējās vides piesārņojumu
  • racionāli izmantot dabas un energoresursus
  • pirms jauna produkta ieviešanas noteikt tā ietekmi uz apkārtējo vidi
  • nodrošināt kvalitātes un vides pārvaldības prasību integrāciju AS darbībā
  • nodrošināt visus apstākļus kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas pastāvīgu pilnveidošanu.

Mēs tiecamies:

  • pastāvīgi atjaunot sortimentu un ražot inovatīvu produkciju, kas atbilst jaunākajiem sasniegumiem kosmētikas un parfimērijas jomā 
  • saglabāt tradicionālos un apgūt jaunus kosmētikas un parfimērijas produkcijas pārdošanas tirgus.


Katra darbinieka pienākums  ir nodrošināt savā darba vietā noteikto prasību izpildi.

Mūsu vērtība ir darbinieki - kompetenti, motivēti, orientēti uz kvalitāti un spējīgi strādāt komandā.

AS Dzintars mērķu sasniegšanai tiek uzturētas un pilnveidotas kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartu prasībām.


Energopārvaldības politika

Energoefektivitāte un energoresursu taupības pasākumi ir AS Dzintars biznesa stratēģijas un plānošanas neatņemama sastāvdaļa. Mēs vēlamies savu finansiālo un tehnisko iespēju robežās nodrošināt ilgtspējīgu, konkurētspējīga un energoefektīva uzņēmuma attīstību.
AS
Dzintars apzinās energoefektivitātes iespējas, kas vērstas uz piegādāto energoresursu racionālu un efektīvu izmantošanu.
AS
Dzintars apņemas:
- veikt nep
ārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, lai kontrolētu visu veidu piegādāto energoresursu sabalansētu izmantošanu
- nodro
šināt nepārtrauktu uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanu
- ilgtsp
ējīgi un racionāli izmantot visu veidu energoresursus
- veicin
āt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumus, ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus
- nodro
šināt atbilstību Eiropas Savienībā, Latvijas Republikā spēkā esošām likumdošanas un citām prasībām, kas noteiktas attiecībā uz energoefektivitāti, dažādu veidu enerģijas patērēšanai.

AS Dzintars attīstības pamatā ir pastāvīga energopārvaldības sistēmas pilnveidošana.
Lai to realiz
ētu, mēs:
- inform
ēsim un iesaistīsim energopārvaldības procesā visu līmeņu uzņēmuma darbiniekus.
- izmantosim darbinieku zin
āšanas, pieredzi un intelektuālo potenciālu enerģētikas jautājumu risināšanā.
- pl
ānojot energoefektivitātes uzlabojumus, nodrošināsim informācijas pieejamību un nepieciešamos resursus, lai sasniegtu mērķus un uzdevumus.
- veiksim darbinieku izgl
ītošanu, lai katrs darbinieks apzinātos sava darba ietekmi uz energoefektivitāti.
- savu iesp
ēju robežās sadarbosimies ar partneriem, kuri darbojas pēc tādiem pašiem principiem energoefektivitātes jomā kā mūsu uzņēmums.
- veiksim energoresursu uzskaiti un anal
īzi, lai izstrādātu efektīvus energosnieguma uzlabošanas pasākumus.
- nodro
šināsim nepārtrauktu energopārvaldības sistēmas uzlabošanu, lai regulāri noteiktu un pārskatītu mērķus un uzdevumus enerģētikas jomā.
- integr
ēsim energopārvaldības politiku visās uzņēmuma darbības sfērās.

Energopārvaldības sistēma ir izstrādāta un tiek uzturēta saskaņā ar ISO 50001 Energopārvaldības sistēma. Prasības un lietošanas noteikumi